کسانی که مشمول نعمت خداهستند

بسم الله الرحمن الرحیم

صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین(آیه 7سوره حمد)

خدایامارابه راه کسانی که به آنان نعمت داده ای نه راه آنان که برایشان خشم گرفتی ونه راه گمگشتگان

حال بایددانست چه کسانی راخدا به آنان نعمت داده است؟ودرجهت رسیدن به پاسخ ازخودقرآن کمک می گیریم

ومن یطع الله والرسول فأولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداءوالصالحین وحسن اولائک رفیقا

وانان که خداورسول رااطاعت کنند البته باکسانی که خدابه انهالطف وعنایت کامل فرموده یعنی باپیامبران وصدیقان وشهیدان ونیکوکاران محشورخواهند شدواینان دربهشت چه نیکورفیقانی خواهند بود(سوره نساء69

/ 0 نظر / 36 بازدید