اتأمرون الناس بالبروتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون(آیه44سوره بقره)

چگونه شمامردم رابه نیکوکاری دستور می دهید وخودرافراموش می کنید درصورتی که شماکتاب خدای را می خوانید چراتعقل واندیشه دران نمی کنید؟

واعظان که این جلوه درمحراب منبر می کنند   چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم زدانشمندمجلس بازپرس          توبه فرمایان چراخودتوبه کمتر می کنند

        گوئیا باور  نمی دارند روز داوری              که  این همه قلب ودغل درکارداورمی کنند

حافظ

/ 0 نظر / 34 بازدید